Sunday, May 23, 2010

ပုဒ္မႀကီး ခုနစ္ခုသာ ပါေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ

က်ေနာ္က ဥပေဒပညာရွင္ တေယာက္၊ သမိုင္းပညာရွင္ တေယာက္ မဟုတ္ပါ။ သာမန္ အရပ္သား တေယာက္မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ American Constitution ကို ဥပေဒရွဳေထာင့္၊ သမိုင္းရွဳေထာင့္တို႕မွ ရွဳျမင္သံုးသပ္ျပ ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၾကိဳတင္ဝန္ခံထားလိုပါသည္။ ထူးဆန္းသလို ရွိေသာအရာတခုကို ေတြ႕မိ၍ ရင္းႏီွးရာ မိတ္ေဆြေတြ ကို အရပ္ေျပာ လက္တို႕ေျပာသည့္ သေဘာ၊ တခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း သိပ္စိတ္မဝင္စားသည့္ ျမန္မာ လူငယ္ေတြကိုလည္း ဗဟုသုတရရံု အၾကမ္းဖ်င္းမွ် ေျပာျပသည့္ သေဘာသာျဖစ္ပါသည္။ သည္ဥပေဒ ထူးဆန္းသလိုရွိသည္ဟု ဆိုရျခင္းမွာ ၁၇၈၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ ေဂ်ာ့ ဝါရွင္တန္တို႕ တညီတညြတ္တည္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ ၾကျပီး ယေန႕အထိ တည္တန္႕ေနေသးေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒ ( ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ခ်က္ ၂၇ ခုေတာ့ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္) တြင္ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္တခု အတြက္ ပုဒ္မၾကီး တခုႏွဳန္းျဖင့္ ပုဒ္မၾကီး ခုနစ္ခုသာပါသည္ကို ေတြ႕ရ၍ ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ခန္႕က ကိုယ္ထင္ရာျမင္ရာ စာတမ္းကေလးတေစာင္ ေရးရာတြင္ ကိုးကားခ်င္လို႕ အေမရိကန္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အေပၚယံ လွ်ပ္ၿပီး ဖတ္ၾကည့္ခဲ့ဖူးရာ ထိုစဥ္ကပင္ သည္ ဖြဲ႕စည္းပံု ၏ လိုရင္းတိုရွင္းျဖစ္မွဳကို သတိထားမိခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ သူတို႕ဖြဲ႕စည္းပံုတခုလံုးကို သံုးသပ္ျပဖို႕ထိလည္း ဥာဏ္မမီလွသျဖင့္ မေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးပါ။ ယခုလည္း ႏိွဳက္ႏိွဳက္ခြ်တ္ခြ်တ္ ေျပာျပဖို႕အထိ ဥာဏ္မီလွေသးသည္ မဟုတ္ပါ။ သို႕ရာတြင္ စာဖတ္သူတို႕လည္း ဥပေဒ မူရင္းစာသားႏွင့္ ႏိွဳင္းယွဥ္ကာ ျဖည့္စြက္နားလည္ႏိုင္ၾကမည္ သာျဖစ္၍ အေမရိကန္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ၏ အႏွစ္သေဘာကို မွန္းၾကည့္ႏိုင္ရုံေလာက္ ေကာက္ႏွဳတ္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

The Constitution of the United States of America
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
Preamble
နိဒါန္း
We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.
( အထက္ပါ နိဒါန္းကို ဥပေဒ အေငြ႕အသက္လည္း ပါေအာင္ သည္လို ျမန္မာျပန္လိုက္ၾကရလွ်င္ ေကာင္းမလားမသိ။ း-)
ကြ်န္ဳပ္တို႕ အေမရိကန္ျပည္သူ အေပါင္းတို႕သည္ ပိုမို ျပီးျပည့္စံုေသာ ျပည္ေထာင္စုတရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ႏိုင္ရန္ အလို႕ငွာ ၎၊ တရားမွ်တမွဳကို တည္ေဆာက္ ႏိုင္ရန္အတြက္၎၊ ႏိုင္ငံအတြင္း ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္မွဳ ကို အာမခံႏိုင္ရန္ ၎၊ ေဘးရန္က်ေရာက္ လာလွ်င္ စုေပါင္းကာကြယ္ႏိုင္ရန္၎၊ အေထြေထြ သာယာဝေျပာေရး ကိုျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ၎၊ ကြ်န္ဳပ္တို႕ႏွင့္ ေနာင္လာေနာက္သား တို႕အတြက္ လြတ္လပ္မွဳေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို လံုျခံဳေစရန္အတြက္၎၊ ဤ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္း အာဏာ သက္ေရာက္ေစလိုက္သည္။
Article I:
Section 1.
All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives.
( Section 1 – 10 under this Article.)
ပထမ ပုဒ္မ။ ( ဥပေဒ ျပဳေရး )
ပုဒ္မခြဲ ၁ ။ ဤ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အရေပးအပ္ထားေသာ တရားဥပေဒျပဳေရး အာဏာအရပ္ရပ္ကို ဆီးနိတ္ အထက္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ( ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား) တို႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ ေတာ္ထံသို႕ အပ္ႏွင္း ရမည္။
( ဤ ပထမ ပုဒ္မၾကီး ေအာက္တြင္ ပုဒ္မခြဲ ၁၀ အထိရွိျပီး လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ကို မည္သို႕ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ရမည္ ကို ရွင္းလင္းထားသည္။ အေသးစိတ္ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ ကိုးကားထားသည့္ link: http://topics.law.cornell.edu/constitution တြင္ ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။ ဥပေဒ ျပဳေရး ကိစၥ သည္ ပုဒ္မၾကီး ႏွင့္ပင္ ျပီးသြားေလ၏။ )
………………………………………………………………………………………………….
Article II:
Section 1.
The executive power shall be vested in a President of the United States of America. He shall hold his office during the term of four years, and, together with the Vice President, chosen for the same term, be elected, as follows:
( Section 1 - 4 under this Article.)
ဒုတိယ ပုဒ္မ။ ( အုပ္ခ်ဳပ္ေရး)
ပုဒ္မခြဲ ၁။ ႏိုင္ငဲေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဏာကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ထံသို႕ အပ္ႏွင္း ရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ႏွင့္ သက္တမ္းတူျဖစ္ေသာ ဒုတိယသမၼတ တို႕ကို ေလးႏွစ္သက္တမ္း ကာလအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ရမည္ -
( ပုဒ္မခြဲ ၄ အထိရွိ၏။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥ လည္း ဤတြင္ျပီးေလ၏။ )

…………………………………………………………………………………………………….
Article III
Section 1.
The judicial power of the United States, shall be vested in one Supreme Court, and in such inferior courts as the Congress may from time to time ordain and establish. The judges, both of the supreme and inferior courts, shall hold their offices during good behaviour, and shall, at stated times, receive for their services, a compensation, which shall not be diminished during their continuance in office.
( Section 1- 3 under this Article.)
တတိယ ပုဒ္မ။ ( တရား စီရင္ေရး)
ပုဒ္မခြဲ ၁။ ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရး အာဏာကို တရားရံုးခ်ဳပ္ တရပ္သို႕ အပ္ႏွင္းရမည္။ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ သည္ တရားရံုးခ်ဳပ္ ထက္နိမ့္ေသာ တရားရုံးမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထူေထာင္ခြင့္ ရွိသည္။ တရားသူၾကီး အားလံုးသည္ အက်င့္ စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေနသေရြ႕ ၎းတို႕၏ ရာထူးတာဝန္မ်ား၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။ ရာထူး တာဝန္ ထမ္း ေဆာင္ေနသည့္ ကာလ အတြင္း လစာ၊ ရိကၡာ ခံစားခြင့္ကို မေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရ။
( ပုဒ္မခြဲ ၃ အထိရွိ၏။ ဤတြင္ တရားစီရင္ေရးကိစၥ ျပဌာန္းခ်က္ ၿပီးေလ၏။ )

…………………………………………………………………………………………………..
Article IV
Section 1.
Full faith and credit shall be given in each state to the public acts, records, and judicial proceedings of every other state. And the Congress may by general laws prescribe the manner in which such acts, records, and proceedings shall be proved, and the effect thereof.
(Section 1- 4 under this Article.)
( က်ေနာ္ သည္ပုဒ္မကို ဝါးတားတားပဲ နားလည္ၿပီး သိပ္အဆင္ေခ်ာေအာင္လည္း ဘာသာမျပန္တတ္ပါ။ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ကိစၥ ျဖစ္မည္။ ဤသို႕ျမန္မာျပန္လိုက္ရေသာ္ နီးစပ္ၿပီး သေဘာကိုငံုမိေလမလားမသိပါ ။
“ျပည္နယ္ အသီးသီးအား အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား၊ တရားစီရင္ပံု စီရင္ နည္းတို႕ႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ ယံုၾကည္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းရမည္။ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ထို လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ မည္သို႕မည္ပံုေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ဥပေဒျပဌာန္းသတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္။” )
…………………………………………………………………………………………………….
Article V
The Congress, whenever two thirds of both houses shall deem it necessary, shall propose amendments to this Constitution, or, on the application of the legislatures of two thirds of the several states, shall call a convention for proposing amendments, which, in either case, shall be valid to all intents and purposes, as part of this Constitution, when ratified by the legislatures of three fourths of the several states, or by conventions in three fourths thereof, as the one or the other mode of ratification may be proposed by the Congress; provided that no amendment which may be made prior to the year one thousand eight hundred and eight shall in any manner affect the first and fourth clauses in the ninth section of the first article; and that no state, without its consent, shall be deprived of its equal suffrage in the Senate.
(ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥ ျပဌာန္းခ်က္။ အခ်ိန္ရလွ်င္ ေနာက္မွ ၾကိဳးစားျပန္ၾကည့္ဦးပါမည္။ )
………………………………………………………………………………………………………
Article VI
All debts contracted and engagements entered into, before the adoption of this Constitution, shall be as valid against the United States under this Constitution, as under the Confederation.
This Constitution, and the laws of the United States which shall be made in pursuance thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States, shall be the supreme law of the land; and the judges in every state shall be bound thereby, anything in the Constitution or laws of any State to the contrary notwithstanding.
The Senators and Representatives before mentioned, and the members of the several state legislatures, and all executive and judicial officers, both of the United States and of the several states, shall be bound by oath or affirmation, to support this Constitution; but no religious test shall ever be required as a qualification to any office or public trust under the United States.
( ေၾကြးျမီ၊ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္။ ထိုနည္း၎ … )
………………………………………………………………………………………………………
Article VII
The ratification of the conventions of nine states, shall be sufficient for the establishment of this Constitution between the states so ratifying the same.
သတၱမပုဒ္မ။
ဤ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို တည္ေထာင္ျပဌာန္းျခင္းသည္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ျပည္နယ္ကိုးခုက ထပ္ဆင့္ အတည္ျပဳလိုက္သည္ႏွင့္ ထိုအတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း လံုေလာက္ ( အဏာသက္ေရာက္ ) ေစရမည္။
Signers
Done in convention by the unanimous consent of the states present the seventeenth day of September in the year of our Lord one thousand seven hundred and eighty seven and of the independence of the United States of America the twelfth.
In witness whereof We have hereunto subscribed our Names,
G. Washington-Presidt. and deputy from Virginia
New Hampshire: John Langdon, Nicholas Gilman
Massachusetts: Nathaniel Gorham, Rufus King
Connecticut: Wm: Saml. Johnson, Roger Sherman
New York: Alexander Hamilton
New Jersey: Wil: Livingston, David Brearly, Wm. Paterson, Jona: Dayton
Pennsylvania: B. Franklin, Thomas Mifflin, Robt. Morris, Geo. Clymer, Thos. FitzSimons, Jared Ingersoll, James Wilson, Gouv Morris
Delaware: Geo: Read, Gunning Bedford jun, John Dickinson, Richard Bassett, Jaco: Broom
Maryland: James McHenry, Dan of St Thos. Jenifer, Danl Carroll
Virginia: John Blair--, James Madison Jr.
North Carolina: Wm. Blount, Richd. Dobbs Spaight, Hu Williamson
South Carolina: J. Rutledge, Charles Cotesworth Pinckney, Charles Pinckney, Pierce Butler
Georgia: William Few, Abr Baldwin
………………………………………………………………………………………………………
( မွတ္ခ်က္။ ။ American Constitution က ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ပုဒ္မၾကီး သံုးခုတည္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး/ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး/ တရားစီရင္ေရး သံုးရပ္စလံုးကို အျပီးေျပာသြားေသာအခ်က္ကို သေဘာက်မိ၊ ရယ္ခ်င္မိ၊ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ျပန္ေျပာျပခ်င္ မိ၍ အဂၤလိပ္စာ မတတ္ တတတ္ႏွင့္ ဤ post ကို ေရးမိ သြားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ )